Články

14.12.2015 - Setkání s občany - restaurace Dallas

V souladu s volebním programem „Štramberské uši Vás konečně uslyší“, kdy sdružení nezávislých kandidátů Změna pro Štramberk chce být po celé volební období průběžně ve styku se svými voliči a občany s cílem vzájemné informovanosti a aktivní účasti na plnění našeho programu, připravilo a začalo realizovat plán setkání s voliči a občany po volebních okrscích. První setkání proběhlo dne 10. 12. 2015 v restauraci DALLAS.

V úvodu setkání byly ústy leadera našeho sdružení Ing. Plandora občané seznámeni se stavem a průběžným plněním volebního program s odkazem na složení a zastoupení politických stran jak v radě, tak v zastupitelstvu města s přihlédnutím k tomu, že pro prosazení našeho programu na této půdě potřebujeme vždy většinu, tj. že nás musí v našem úsilí podpořit i jiné politické uskupení. V tomto směru koaličně spolupracujeme s ODS.

Následně z diskuse vyplynulo, že na tomto setkání byli i občané z jiných částí Štramberka s velkým zájmem o výsledky nezávislého měření odstřelů na Kotouči, stavu parkování na Náměstí ve Štramberku, nespokojenost s provozem botanické zahrady (arboreta) s návrhem na přezkum smlouvy o prodeji Kamenárky p. Pavlíkovi. Co se týká lokality K Očnímu, byl vznesen požadavek na omezení provozu motorových vozidel po této komunikaci s upřednostněním chodců, dětí, sportovců s přihlédnutím i k tomu, že tato komunikace nese mimo jiné i označení cyklostezky. Občané bydlící v areálu Pískovna požadují na přilehlých pozemcích, které jsou v majetku města vytvořit dětské hřiště s oplocením zajišťujícím bezpečnost dětí i hygienické požadavky (přibývající počty malých dětí), sportoviště s volnočasovými aktivitami a odhlučnění areálu Pískovna od prostoru skladovacích ploch podnikatele Pavla Bajera - BAMED. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem občanům za účast a přislíbit, že budeme s jejich připomínkami pracovat a průběžně informovat o stavu jejich realizace.

Příští schůzka bude s voliči a občany Libotína. Termín bude s předstihem uveřejněný na webových stránkách Změny pro Štramberk, případně prostřednictvím plakátů a ve Štramberských novinkách.

1.11.2015 - Je za námi rok práce pro město

Nové vedení města téměř rok ve funkci a je načase trochu shrnout ten rok, co se podařilo a co nejde zase tak rychle, jak bychom chtěli. Vedení města intenzivně řešilo oblasti, které byly dlouhodobě kritizovány. Především šlo o záležitosti městské policie, parkovacího systému, dlouhodobého plánování, strategického plánu, způsobu a možností získávání dotací a provedení investičních akcí.

Ve věci městské policie bylo jednáno již několikrát v radě i zastupitelstvu a započalo na 4. jednání rady města, kdy byl vyhodnocen rok 2014 a byla vyjádřena podpora zachování a posílení městské policie. Starostovi byl udělen úkol vypracovat koncepci, která byla následně představena, a bylo doporučeno posílit stav na 4 strážníky. Radní však preferovali nejprve získat podmínky spolupráce s Městem Kopřivnice a poté rozhodnout, což potvrdilo i zastupitelstvo města v červnu. Požadavky byly zpracovány a odeslány do Kopřivnice, kde by měla možnou spolupráci projednat rada města dne 3. 11. 2015.

Parkovací systém byl taktéž několikrát projednán, jak na veřejné schůzi, tak i opakovaně na komisi rozvoje a správy majetku. Výsledkem byla většinová shoda, že by měl být parkovací systém zachován a vylepšen. Naopak k žádné většinové shodě nedošlo ve věci změny cen u parkovacích karet. Protože se blíží konec roku, na jednání rady města dne 3. 11. 2015 předložím návrh nového ceníku. Po jednání rady města Vás budeme ihned informovat na webových stránkách města o cenách pro rok 2016 včetně podmínek žádosti. Zastupitelstvo města v září schválilo akční plán města na rok 2015 – 2018. Jedná se o krok kupředu, neboť oproti plánu rozvoje udává konkrétní časové umístění a rozplánování jednotlivých akcí na celé funkční období. Navíc se bude jednat o dynamický dokument, bude se v čase vyvíjet, budou přibývat další dílčí akce na základě provedených analýz. Nyní pracujeme na úpravách tak, aby mohl být akční plán na webu města a mohli jste sledovat, jak se jednotlivé akce daří realizovat. Na příští rok bylo schváleno také pořízení dlouhodobého strategického plánu města na roky 2016 - 2026. Tento rok byl pro radnici zásadní v oblasti elektronizace, byl nasazen nová informační systém VERA, který znamenal vyšší úsilí zaměstnanců, to však bude kompenzováno následnou úsporou času a práce. Agendy úřadu jsou nyní informačně propojeny, pro vedení města to skýtá obrovský přehled nad operacemi. Dalším krokem bylo zavedení elektronických kalendářů a organizace využití místností a prostředků včetně elektronických schvalovacích systémů. Kromě administrativní náročnosti se snížilo také množství papírových podkladů, čímž šetříme i přírodu. V letošním roce proběhly dvě velké investiční akce na Palárně a Novojičínské. Obě přispějí ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Kromě toho se podařilo dohodnout s nájemcem areálu hradu a byla započata rekonstrukce Jaroňkovy útulny, kde nyní dochází k dokončovacím pracím a restauraci původních Jaroňkových maleb. V sezóně se podařilo Trúbu zpřístupnit turistům a město vybralo téměř 450tis. Kč na vstupném. V příštím roce bude areál provozován městem a připravujeme zde pořádání svatebních obřadů i kulturní akce. Se začátkem nového programovacího období chystáme nové projekty pro zisk dotací – zřízení sběrného dvora, zateplení a výměnu oken na budovách v majetku města a další, které budou připraveny v plánu investičních akcí na rok 2016. Je za námi rok, kdy se řada věcí podařila, noví zastupitelé se dostali do provozní teploty a ač jsou stále na pořadu dne záležitosti, které nelze tak rychle a snadno dořešit, nepřestáváme na nich společně intenzivně pracovat tak, aby se Vám ve Štramberku žilo dobře.

12.10.2014 - Volby skončily - za Vaše hlasy děkujeme

Vážení Štramberáci, velice Vám děkujeme za Vaše hlasy, které jste nám dali v letošních komunálních volbách. Ukázali jste, že čas pro Změnu právě nadešel. Díky Vám jsme zvítězili se ziskem téměř 37% hlasů a získali 9 zastupitelů, kteří jsou připraveni hájit Vaše zájmy v letech 2014-2018. Jak jsme již předeslali, teď teprve začíná naše práce, vážíme si Vaší důvěry, je to pro nás nyní obrovská zodpovědnost. Uděláme maximum pro to, abychom Vás nezklamali. O dalším postupu a aktualitách Vás budeme informovat.